Comunicació a la xarxa

La UOC és una alternativa excel.lent perquè les persones puguin cursar uns estudis a distància. De forma no presencial, els alumnes de les diferents assignatures s’organitzen segons les seves pròpies circumstàncies per tal de poder seguir el curs. Això vol dir que ens trobem davant de grups de persones molt diferents pel que fa a l’edat, la professió, la disponibilitat horària i la capacitat de temps per dedicar-hi. Així, doncs, és fonamental entendre, conèixer i saber utilitzar les noves eines informàtiques, els recursos que ens proporcionen i la manera de comunicar-nos entre nosaltres.

La xarxa ens permet mantenir una comunicació constant i absoluta, ens podem enviar els arxius, rectificar-los, modificar-los, corregir-los i comentar-los abans de ser exposats al blog del grup. Per tal que tota aquesta disponibilitat sigui afectiva, la comunicació és bàsica. Important. Molt important.

I d’entre les grans oportunitats que ens ofereix aquesta xarxa i aquesta comunicació virtual entre persones que han de compartir tasques i projectes, la que el nostre grup més utilitza és la denominada asíncrona. Malauradament, encara no hem trobat el moment en què haguem pogut mantenir una comunicació síncrona. Per tant, hem d’aprofitar i explotar la comunicació a través dels correus electrònics. és per aquest motiu que és d’una importància cabdal connectar-se diàriament, llegir tots els missatges i contestar-los. Agraïr les feines dels demés i donar ànims i suport als qui mostren més dificultats en enllestir-les. S’ha de fer notar als companys que torts estem treballant per tirar endavant el mateix projecte. Que ens podem repartir tasques i confiar en que cadascú realitzarà la seva o demanarà ajuda quan ho necessiti.

Així, doncs, és mitjançant la comunicació a la xarxa que es mobilitza tot. Una idea, un dubte, una manera de fer,…tot es desenvoluparà a través d’un missatge electrònic, que tots els companys del grup hauran de rebre i podran contestar donant la seva opinió. Llavors, és gràcies a aquesta comunicació i al domini de la seva utilització quan tot el demés agafa sentit. Sense la possibilitat de la vida virtual, res del que estem fent existiria.


Laura Herrero

 

Anuncis

Informació

La informació compartida en aquest projecte ha de ser el resultat d’una sèrie de tasques prèvies:

 • cerca, tractament, organització, valoració, selecció i presentació, entre d’altres.

Dependrà decisivament d’uns criteris de validesa i selecció establers concrets i orientats indubtablement en direcció a l’objectiu final, el qual serà el missatge que volem transmetre.

Propostes de millora


Juntament amb les últimes aportacions que va fer la Laura a l’anterior document s’hauria també de recalcar que és prou important compartir dubtes, preguntes i oferir ajuda  als  companys de grup. També dir que amb una bona organització, les pautes que ens arriben del consultor i la documentació que podem trobar  a les diferents  xarxes són les propostes de millora que proposem per les properes fases.

ZOTERO: Un món virtual per compartir

Amb la creació del grup al programa Zotero, anomenat “UOC-CTICLLACAT-2012-MURET”, podem compartir recursos i material informatiu que cada membre del grup hagi seleccionat d’Internet. Així, cadascú comparteix, dins del grup, les cerques que li semblen més apropiades i interessants per tal de desenvolupar la nostra tasca dins d’aquest mateix blog. El grup també ens permet una comunicació constant, tot i que asíncrona, amb la que podem seleccionar tot el material que ens pot ser útil, del que no. Això ens permet aconseguir fer un treball des d’un punt de vista més plural, més ampli, i amb més capacitat d’informació.

Laura Herrero

Tecnologia digital

Les noves tecnologies progressen cada vegada més ràpid. Cada dia en surten de més revolucionàries, en milloren d’altres però al cap i a la fi ens estan absorbint poc a poc. Jo penso que aquestes són molt positives per completar els nostres coneixements, per optimitzar les nostres recerques d’informació de qualsevol camp. Ara mitjançant internet tenim a l’abast tot el coneixement, tot i que s’ha de saber buscar.

 

S’ha de pensar que aquestes han evolucionat i molt ràpidament. Els mitjans tecnològics ens ajuden a realitzar les tasques ordinàries més eficaçment i mes ràpidament. Amb les noves tecnologies pots trobar tota mena d’informació, llargmetratges, continguts audiovisuals, grans texts clàssics, imatges, etc. Crec però, que la incorporació d’aquests mitjans a les escoles pot enterbolir l’ensenyança clàssic dels bons professors. Les noves tecnologies no poden substituir, pel moment, a l’espècie humana i sobretot a seva ànima. Perquè allò que ens diferència de les màquines és la intel·ligència, el cor i les nostres emocions.

Actitud digital cívica

En aquesta entrada, parlarem per una banda de les actituds que faciliten el treball en equip en un entorn virtual. Aquestes estan fonamentades en el compromís, la transparència, la constància, el respecte i l’ajuda als companys i companyes.

Per altra banda, una actitud digital cívica també estableix paràmetres òptims quant a la gestió de la informació, la seguretat, el respecte a l’autoria de les fonts (si en algun moment s’han utilitzat argumentacions no pròpies s’ha fet servit el mode cursiu i s’entén que es tracta de fragments provinents de material de la UOC), la navegació segura o la comunicació sostenible.

Planificació (II)

En aquesta segona part de la planificació explicarem la coherència i la justificació de la mateixa. Una justificació que estarà marcada per les pautes per a la distribució del treball i de les responsabilitats, rols o papers.

Com hem comentat a la primera part d’aquesta secció, les tasques relacionades amb el contingut es van decidir ràpidament. Conviden a fer un estudi de cadascú dels capítols establerts. Els recordem:

 • La Literatura trobadoresca lligada a l’espai polític i geogràfic

 • Contextualització històrica

 • Literatura trobadoresca abans de la Batalla de Muret

 • Literatura trobadoresca després de la Batalla de Muret

Cadascuna d’aquestes tasques podrà ser seguida per tots els membres i, si cal, aportar informació i participar d’ella activament.

Quant a les activitats de gestió del procés, cal tenir en compte que es tracte d’un entorn virtual asíncron i que la millor manera d’estar immers en el conjunt del treball és disposar en tot moment d’una visió global de les activitats. Els terminis ens serviran de referència per programar objectivament la inversió de temps que dediquem a cada activitat.

En aquesta línia, l’acció de compartir els documents que, per exemple, volem incloure al bloc, és una manera d’informar-nos els uns als altres sobre quin és l’estat del projecte.

Si bé els objectius bàsics i les tasques ja han estat remarcades, els materials, per la seva banda, seran bàsicament els suggerits, aquests són:

 • la realització d’un bloc i espai de desenvolupament de les tasques

 • la web d’emmagatzematge bibliogràfic Zotero

 • els emails interns de la plataforma de la UOC així com els espais habilitats per temes dins grups de treball

 • la wiki suggerida que hem de treballar i espai de desenvolupament del projecte

 • MS Word o Writer, Google Calendar, Yahoo! Calendar, MS Outlook, MS Project, MS Excel, CALC, Apple iCal, GanttProject, Gantter.

 • la biblioteques de la UOC i públiques

Quant al paper o responsabilitats de cada membre, fins aquest moment, hem decidit que cada membre encarregat d’una determinada tasca serà el creador de la mateixa. De manera, però, de fer-nos partícips a tots, aquell haurà de compartir la seva visió de manera que puguem ampliar la seva aportació inicial i així enriquir el document final.

Cal destacar la feina, en el nostre cas concret, de la Neus, que ha exercit fins ara de coordinador del grup.

Pel que fa a la temporalització, la Neus ha elaborat una taula en Word on es detalla tot el procediment de manera exhaustiva i ordenada. Aquesta taula, que coincideix amb la suggerida pel consultor, serà la nostra eina principal a l’hora d’obrir camí i estar al dia amb la programació que ens ha d’empènyer fins al final del treball.

Aquesta taula està dividida en 6 grans blocs, que són:

 • Activitats fonamentals del projecte. Totes les tasques vinculades a les pacs 2,3 i 4 que durem a terme en el projecte.

 • Data d’iniciació.

 • Data d’acabament. A nivell intern de grup, el compromís per complir en les entregues és màxim encara que es fa palesa la flexibilitat que requereix el projecte ja que poden haver imprevistos.

 • Persona responsable. Com hem comentat, cada membre assumeix algunes de les tasques i intentarà complir amb les dates d’entrega establerts.

 • Eines. Les comentades anteriorment.

 • Observacions. Aquí la Neus ha especificat en què es basa cada activitat